Kamatne stope

Objavljeno: 18.1.2016. Ažurirano: 7.3.2023.

U tablicama se prikazuju vagani mjesečni prosjeci kamatnih stopa kreditnih institucija na knjigovodstvena stanja kredita i depozita, na nove poslove kredita i depozita, iznosi knjigovodstvenih stanja, iznosi novih poslova. Krediti i depoziti dijele se prema više kriterija: prema valuti u kojoj su odobreni ili primljeni, sektoru korisnika kredita/depozita, vrsti instrumenta, visini iznosa te ročnosti. Podaci se zasnivaju na izvještajnom sustavu u skladu s Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju.


Promjene u tablicama statističkog pregleda monetarne statistike


Metodologija - Kamatne stope kreditnih institucija

Objavljeno: 28.2.2023.

Tablica G1 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite (novi poslovi)

U tablici se iskazuju vagani mjesečni prosjeci nominalnih kamatnih stopa te sume iznosa novih depozitnih poslova kreditnih institucija u izvještajnom mjesecu u domaćoj valuti. U tablici se navodi daljnja podjela na depozite kućanstava i nefinancijskih društava, podjela po instrumentima i podjela po ročnosti.

Načelno, osnova za izračunavanje vaganih prosjeka kod depozita jesu iznosi primljeni tijekom izvještajnog mjeseca (novi poslovi), dok su kod prekonoćnih depozita osnova za izračunavanje vaganih prosjeka knjigovodstvena stanja na kraju izvještajnog mjeseca.

Novi poslovi odnose se na svaki novi ugovor između klijenta i izvještajne institucije. To znači da obuhvaćaju sve financijske ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope na depozite i sve ponovne sporazume o uvjetima postojećih ugovora o depozitima.

Kod pregovaranja o novim uvjetima već postojećih ugovora bitno je aktivno sudjelovanje klijenta u pregovorima, dok se sve automatske promjene uvjeta ugovora od strane izvještajne institucije ne smatraju novim poslovima.

Kratkoročni depoziti jesu depoziti s izvornim dospijećem do jedne godine (uključujući jednu godinu), a dugoročni depoziti jesu depoziti s izvornim dospijećem dužim od jedne godine.

Prekonoćni depoziti dijele se na transakcijske račune i na štedne depozite. Transakcijski račun jest račun preko kojeg vlasnik računa u izvještajnoj instituciji plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja.

Izvještajna institucija koristi se ovim instrumentom samo za prikaz novčanih sredstava na računima s potražnim stanjem. Transakcijski račun jest račun otvoren kod izvještajne institucije na temelju ugovora o otvaranju takvog računa. U ovu poziciju uključuju se i ograničeni depoziti, tj. razni privremeni (ograničeni) depoziti koji mogu biti s određenom svrhom preneseni s tekućih računa i žiroračuna (primjerice sredstva izdvojena po nalogu suda, sredstva za plaćanja u inozemstvo, sredstva za kupnju deviza te kupnju vrijednosnih papira, depoziti na osnovi brokerskih poslova i skrbništva, pokrića za akreditive i slično). Štedni depoziti jesu depoziti koji nemaju unaprijed utvrđeni datum dospijeća ili otkazni rok te na čiji teret deponent ne može davati platne naloge bezgotovinskoga platnog prometa. Takvi računi namijenjeni su prije svega štednji.

Oročeni depoziti jesu depoziti čije se upotrebe deponent odriče na određeno dogovoreno vrijeme. Sredstvima oročenih depozita deponent se ne može koristiti za plaćanja. Ovi depoziti uključuju i oročene depozite s ugovorenim otkaznim rokom kod kojih zahtjev za raspolaganje sredstvima nije još podnesen.

Depoziti u otkaznom roku jesu štedni depoziti i oročeni depoziti kod kojih je podnesen zahtjev za raspolaganje sredstvima.

Krediti na osnovi repo poslova protustavka su novčanih sredstava primljenih u zamjenu za vrijednosne papire koje su izvještajne institucije prodale po određenoj cijeni uz čvrstu obvezu ponovne kupnje istih (ili sličnih) vrijednosnih papira po fiksnoj cijeni na određeni datum u budućnosti.

Tablica G2 Kamatne stope kreditnih institucija na kredite kućanstvima (novi poslovi)

U tablici se iskazuju vagani mjesečni prosjeci nominalnih i efektivnih kamatnih stopa te sume iznosa novih kreditnih poslova kreditnih institucija s kućanstvima u izvještajnom mjesecu u domaćoj valuti. U tablici se navodi daljnja podjela na kredite kućanstvima prema instrumentima, prema izvornom dospijeću i prema razdoblju početnog fiksiranja kamatne stope.

Na pojedinim mjestima u tablici, u sklopu kredita kućanstvima, kao stavke “Od toga” iskazuju se krediti dani obrtnicima.

Načelno, osnova za izračunavanje vaganih prosjeka kod kredita jesu iznosi kredita odobreni tijekom izvještajnog mjeseca (novi poslovi), dok su kod revolving kredita, prekoračenja po transakcijskim računima i kredita kod kreditnih kartica osnova za izračunavanje vaganih prosjeka knjigovodstvena stanja na kraju izvještajnog mjeseca. Obuhvaćeni su samo krediti razvrstani u rizičnu skupinu A.

Novi poslovi odnose se na svaki novi ugovor između klijenta i izvještajne institucije. To znači da obuhvaćaju sve financijske ugovore koji prvi put utvrđuju kamatne stope na kredite i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kod pregovaranja o novim uvjetima već postojećih ugovora bitno je aktivno sudjelovanje klijenta u pregovorima, dok se sve automatske promjene uvjeta ugovora od strane izvještajne institucije ne smatraju novim poslovima.

Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope razdoblje je koje je definirano kao unaprijed određeno razdoblje na početku ugovora tijekom kojeg se vrijednost kamatne stope ne može promijeniti.

Krediti s fiksnom kamatnom stopom jesu krediti čija je kamatna stopa nepromjenjiva tijekom cijeloga životnog vijeka kredita.

Kratkoročni krediti jesu krediti s izvornim dospijećem do jedne godine (uključujući jednu godinu), a dugoročni krediti jesu krediti s izvornim dospijećem duljim od jedne godine.

Revolving krediti uključuju kredite koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: klijent se može koristiti sredstvima ili ih povući do ugovorenog limita bez prethodne obavijesti izvještajnoj instituciji, iznos raspoloživoga kredita može se povećavati ili smanjivati ovisno o povlačenju i otplati sredstava, kreditom se klijent može koristiti u više navrata. Ova stavka ne uključuje revolving kredite odobrene preko kreditnih kartica i prekoračenja po transakcijskim računima.

Prekoračenja po transakcijskim računima odnose se na potraživanja s osnove iskorištenih prekoračenja po transakcijskim računima protustranaka.

Osim navedenih, u tablici su posebno iskazani i krediti po kreditnim karticama s naplatom kamata, koji uključuju i kredite po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće.

Potraživanja s osnove kartica s odgodom plaćanja nisu iskazana kao zasebna stavka, već se prikazuju unutar stavke Revolving krediti, prekoračenja po transakcijskom računu te potraživanja i krediti po kreditnim karticama.

Kartica s odgodom plaćanja jest kartica kod koje je komitent dužan, bez plaćanja kamata, podmiriti svoje obveze nakon što o tome dobije obavijest od izvještajne institucije, obično jedanput na mjesec.

Potrošački krediti jesu krediti odobreni kućanstvima u osobne svrhe za kupnju robe i usluga.

Stambeni krediti uključuju sve hipotekarne i druge kredite odobrene: za kupnju, izgradnju i dovršenje stana, za kupnju, izgradnju i dovršenje objekata u kojima nema više od četiri stana ili za adaptaciju stana, stambenih objekata ili stambenih zgrada (neovisno o tome jesu li odobreni dužniku pojedincu ili zajednički svim stanarima stambene zgrade). Kreditiranje za kupnju stambenog prostora obuhvaća kredite osigurane stambenom imovinom za kupnju stambenog prostora i, kad ih je moguće identificirati, druge kredite za kupnju stambenog prostora na osobnoj osnovi ili osigurane drugim tipom imovine.

Krediti za ostale namjene obuhvaćaju sljedeće vrste kredita: prekonoćne kredite, kredite za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava, obratne repo kredite, udjele u sindiciranim kreditima, financijski najam, kredite za obrazovanje, hipotekarne kredite, maržne kredite, lombardne kredite, kredite za obrtna sredstva, kredite za građevinarstvo, kredite za poljoprivredu, kredite za turizam, kredite za investicije, kredite za financiranje izvoza, gotovinske nenamjenske kredite, faktoring i forfaiting te ostale kredite.

U sklopu ostalih kredita, kao stavka "Od toga" posebno je istaknuta kategorija gotovinskih nenamjenskih kredita s razdiobom prema razdoblju početnog fiksiranja kamatne stope.

Za odabrane kategorije kredita u tablici su istaknute njihove efektivne kamatne stope i iznosi novih poslova.

Tablica G3 Kamatne stope kreditnih institucija na kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi)

U tablici se iskazuju vagani mjesečni prosjeci nominalnih kamatnih stopa te sume iznosa novih kreditnih poslova kreditnih institucija s nefinancijskim društvima u izvještajnom mjesecu u domaćoj valuti. U tablici se navodi podjela kredita nefinancijskim društvima na revolving kredite, prekoračenja po transakcijskom računu, potraživanja i kredite po kreditnim karticama te podjela prema visini odobrenih kredita: krediti do 0,25 milijuna eura, krediti od 0,25 do 1 milijun eura i krediti veći od 1 milijun eura.

Taj iznos odnosi se na jednu kreditnu transakciju, a ne na cjelokupno poslovanje između nefinancijskih društava i izvještajnih jedinica. Razlog tome jest odvajanje kredita velikim i malim poduzećima. Bez te podjele krediti velikim poduzećima dominirali bi ponderiranom prosječnom kamatnom stopom. Vrste kredita, osnova za izračunavanje vaganih prosjeka, definicija novih poslova te razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope objašnjeni su u sklopu metodoloških pojašnjenja koja se odnose na tablice skupine G2.

Tablica G5 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite (stanja)

U tablici se iskazuju vagani mjesečni prosjeci nominalnih kamatnih stopa za stanja odabranih depozita i kredita kreditnih institucija te sume iznosa knjigovodstvenih stanja tih depozita i kredita, po izvještajnim mjesecima. Krediti obuhvaćaju sve vrste kredita osim prekoračenja po transakcijskim računima te potraživanja i kredita po kreditnim karticama.

U tablici se navodi daljnja podjela na depozite i kredite kućanstvima prema instrumentima i prema izvornom dospijeću. Na pojedinim mjestima u tablicama, u sklopu kredita kućanstvima, kao stavke “Od toga” iskazuju se krediti dani obrtnicima.

Osnova za izračunavanje vaganih prosjeka kod depozita i kredita jesu knjigovodstvena stanja depozita i kredita na kraju izvještajnog mjeseca.

Opisi instrumenata nalaze se u sklopu metodoloških pojašnjenja koja se odnose na tablice skupine G1 odnosno G2.

Tablica G6 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite po izvornom dospijeću (novi poslovi)

Podaci o nominalnim kamatnim stopama i iznosima novih poslova za potkategorije kredita i depozita iz tablice prikazani su detaljnije u tablicama skupina od G1 do G3.

U tablici se iskazuju vagani mjesečni prosjeci kamatnih stopa kreditnih institucija za odabrane agregirane kategorije novih depozitnih poslova (samo za oročene depozite) i novih kreditnih poslova (za kredite koji nisu revolving krediti, prekoračenja po transakcijskom računu te potraživanja i krediti po kreditnim karticama) te sume iznosa novih poslova za te kategorije depozita i kredita.

Opisi podjele po instrumentima, sektoru protustranke, ročnosti i valuti nalaze se u sklopu metodoloških pojašnjenja koja se odnose na tablice skupina od G1 do G3.