Odobrenje za pružanje financijskih usluga

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 8.12.2016.
Kreditna institucija može upisati u sudski registar i pružati financijske usluge koje nisu obuhvaćene odobrenjem za rad kada dobije odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje tih usluga. U tekstu se nabrajaju osnovne i dodatne financijske usluge te se opisuju zahtjev i dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga, postupak odlučivanja i razlozi za odbijanje zahtjeva te za poništavanje i ukidanje rješenja o odobrenju za pružanje financijskih usluga.

Pružanje financijskih usluga od strane kreditne institucije

U skladu s odredbom članka 62. Zakona o kreditnim institucijama kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnica kreditne institucije iz treće zemlje dužna je, prije upisa u sudski registar financijskih usluga koje namjerava pružati, a koje nisu obuhvaćene odobrenjem za rad, dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje tih usluga.

Zakon o kreditnim institucijama u članku 8. definira osnovne i dodatne financijske usluge koje mogu pružati kreditne institucije koje su dobile odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje tih usluga. Važno je napomenuti da se navedena odredba, kao ni odredbe o obvezi ishođenja odobrenja Hrvatske narodne banke za pružanje financijskih usluga, odnosi samo na kreditne institucije i ne primjenjuje se na trgovačka društva koja nisu kreditne institucije, a koja namjeravaju pružati usluge navedene u članku 8. Zakona o kreditnim institucijama.

Osnovne financijske usluge jesu:

1) primanje depozita ili drugih povratnih sredstava

2) odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),

3) otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),

4) financijski najam (engl. leasing),

5) izdavanje garancija ili drugih jamstava,

6) trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:

- instrumentima tržišta novca

- prenosivim vrijednosnim papirima

- stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove

- financijskim ročnicama i opcijama

- valutnim i kamatnim instrumentima,

7) platne usluge u skladu s posebnim zakonima,

8) usluge vezane uz poslove kreditiranja, npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,

9) izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje tih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu točke 7., a u skladu sa Zakonom o platnom prometu,

10) iznajmljivanje sefova,

11) posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,

12) sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,

13) upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi s tim,

14) poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima i usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,

15) savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,

16) izdavanje elektroničkog novca i

17) investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane Zakonom o tržištu kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točaka 1. do 16.

Dodatne financijske usluge jesu:

1) poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje,

2) pružanje usluga upravljanja platnim sustavima u skladu s odredbama posebnog zakona,

3) druge usluge koje kreditna institucija može pružati u skladu s odredbama posebnog zakona i

4) druge usluge ili poslovi koji s obzirom na način pružanja i rizik kojem je kreditna institucija izložena, imaju slične karakteristike kao i osnovne financijske usluge.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

Kreditna institucija koja namjerava pružati financijske usluge za koje nema odobrenje Hrvatske narodne banke dužna je podnijeti zahtjev na obrascu Zahtjev za pružanje financijskih usluga. Zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga prilažu se sljedeći dokumenti i informacije:

1) nacrt izmjena i dopuna statuta kreditne institucije,

2) poslovni plan za prve tri poslovne godine koji uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka, planirane vrste poslova, primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu kreditne institucije, računovodstvenu politiku te organizaciju unutarnje revizije,

3) odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se dopušta obavljanje određenih financijskih usluga ako to proizlazi iz propisa kojima se uređuje obavljanje određenih financijskih usluga predviđenih poslovnim planom kreditne institucije (npr. investicijske usluge iz Zakona o tržištu kapitala, zastupanje u skladu sa Zakonom o osiguranju),

4) poslovna strategija kreditne institucije,

5) poslovni plan kreditne institucije s projekcijama financijskih izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka) za iduće tri godine,

6) nacrti internih akata kojima se uređuje obavljanje financijskih usluga za koje se traži odobrenje,

7) opis promjena u organizacijskoj strukturi kreditne institucije,

8) opis promjena u informatičkoj tehnologiji kreditne institucije i

9) ostale informacije navedene u obrascu.

Odlučivanje o zahtjevu

Hrvatska narodna banka može u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga tražiti i dodatnu dokumentaciju. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatnu dokumentaciju, dan njezine dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

Hrvatska narodna banka dužna je donijeti odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga u roku od 60 dana od podnošenja potpunog zahtjeva. Međutim, ako je zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga podnesen zajedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za rad, rok za odlučivanje je šest mjeseci od zaprimanja potpunog zahtjeva, odnosno najviše 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva.

Hrvatska narodna banka može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga:

1) ako iz dokumentacije i drugih poznatih činjenica proizlazi da kreditna institucija ne ispunjava tehničke, kadrovske, organizacijske ili ostale uvjete za pružanje pojedinih vrsta osnovnih ili dodatnih financijskih usluga,

2) ako su kreditnoj instituciji izrečene supervizorske mjere Hrvatske narodne banke, a uvođenje nove usluge moglo bi negativno utjecati na izvršenje supervizorskih mjera ili

3) ako kreditna institucija ne ispunjava posebne uvjete koje, glede financijskih usluga predviđenih njezinim poslovnim planom, propisuje bilo koji drugi propis kojim se uređuje pružanje financijskih usluga.

Poništenje i ukidanje rješenja

Hrvatska narodna banka poništit će rješenje kojim je dano odobrenje za pružanje financijskih usluga ako je kreditna institucija dobila odobrenje za rad na temelju neistinite ili netočne dokumentacije, odnosno neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za poslovanje kreditne institucije.

Ako kreditna institucija više ne ispunjava tehničke, kadrovske, organizacijske ili ostale uvjete za pružanje pojedinih vrsta financijskih usluga, Hrvatska narodna banka može donijeti odluku o ukidanju rješenja kojim je dano odobrenje za pružanje financijskih usluga za koje kreditna institucija ne ispunjava uvjete.

Hrvatska narodna banka donijet će odluku o ukidanju rješenja kojim je dano odobrenje za pružanje svih ili pojedinih financijskih usluga ako kreditna institucija više ne ispunjava uvjete propisane drugim propisima kojima se uređuje pružanje financijskih usluga.