Efikasna regulativa i supervizija

Objavljeno: 12.11.2015.
Zbog specifičnosti svoga poslovanja kreditne institucije posluju prema strogom regulatornom okviru te su predmetom supervizije i nadzora od strane nadležnih tijela. Uspostavljeni bonitetni regulatorni okvir putem odgovornosti i pravila za učinkovito upravljanje rizicima te kapitaliziranost kreditnih institucija pridonosi stabilnosti financijskog sustava u cjelini. Također, održavanje povjerenja u hrvatski bankovni sustav te promicanje i očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti osnovni su ciljevi supervizije koju obavlja Hrvatska narodna banka.

Iako se važnost pojedinih uloga koje banke imaju u ekonomiji može uvelike razlikovati među zemljama i mijenjati u vremenu, njihova ključna uloga u financijskom sustavu, kao i njihov utjecaj na nacionalnu ekonomiju, neosporni su. Zbog toga, kao i zbog specifičnosti njihova poslovanja, koje obuhvaća primanje depozita i drugih oblika povratnih sredstava od javnosti, poslovanje banaka i općenito kreditnih institucija odvija se prema strogom regulatornom okviru te su one subjekti supervizije i nadzora od strane nadležnih tijela.

Uspostavljeni regulatorni okvir bankovnog sustava u Republici Hrvatskoj, usklađen s jedinstvenim regulatornim okvirom u EU-u, čijoj harmonizaciji pridonosi Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), propisuje posebna pravila za sve ključne dijelove poslovanja kreditnih institucija. U kontekstu pridonošenja stabilnosti financijskog sustava u cjelini, kao jednog od važnih zadataka Hrvatske narodne banke, uspostavljen je bonitetni regulatorni okvir koji se primarno sastoji od Uredbe (EU) br. 575/2013 o kapitalnim zahtjevima i Zakona o kreditnim institucijama (kojim je u regulatorni okvir RH prenesena Direktiva 2013/36/EU, tzv. Direktiva o kapitalnim zahtjevima). Njima se, među ostalim, kreditnim institucijama uspostavljaju odgovornosti i pravila za učinkovito upravljanje rizicima, količinu i kakvoću kapitala za pokriće gubitaka koji iz njih proizlaze te javnu objavu sa svrhom unaprjeđenja tržišne discipline, čime se osigurava primarna razina zaštite od financijske krize kao i preduvjet održivoga ekonomskog rasta. Održavanje povjerenja u hrvatski bankovni sustav te promicanje i očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti jesu osnovni cilj supervizije koju obavlja Hrvatska narodna banka.

Pri obavljanju supervizije Hrvatska narodna banka provjerava zakonitost poslovanja kreditne institucije uključujući organizaciju, strategije, politike, postupke i procedure koje je kreditna institucija donijela radi usklađivanja svojeg poslovanja s propisima, i procjenjuje:

a) rizike kojima kreditna institucija jest ili bi mogla biti izložena,

b) rizike koje kreditna institucija predstavlja za financijski sustav, uzimajući u obzir utvrđivanje i mjerenje sistemskog rizika prema članku 23. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili preporuke Europskog odbora za sistemske rizike, ako je to primjereno i

c) rizike koji su utvrđeni provođenjem testiranja otpornosti na stres, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslova kreditne institucije.