Opcije i diskrecijska prava

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 28.7.2023.

Ovo poglavlje obuhvaća informacije o načinu uporabe opcija i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije.

Putokazi

 

OPCIJE I DISKRECIJSKA PRAVA IZ DIREKTIVE 2013/36/EU, UREDBE (EU) BR. 575/2013 I DELEGIRANE UREDBE O ZAHTJEVU ZA LIKVIDNOSNU POKRIVENOST (EU) 2015/61 PDF

Propisi EU-a

Propisi RH

Osim opcija i diskrecijskih prava navedenih u priloženoj tablici, Republika Hrvatska također je iskoristila mogućnost danu Uredbom (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u smislu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i Uredbe (EU) br. 648/2012 (članak 402. stavak 1. i 2.) te je za potrebe izračuna velikih izloženosti zabranila umanjenje vrijednosti izloženosti ili dijela izloženosti koja je u potpunosti osigurana stambenim ili poslovnim nekretninama za založeni iznos tržišne vrijednosti ili hipotekarne vrijednosti dotične nekretnine (članak 145.b Zakona o kreditnim institucijama).

 

OPCIJE I DISKRECIJSKA PRAVA U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU IZ DIREKTIVE 2013/36/EU I UREDBE (EU) BR. 575/2013 PDF

Propisi EU-a

Propisi RH

Osim opcija i diskrecijskih prava u prijelaznom razdoblju navedenih u priloženoj tablici, Hrvatska narodna banka, kako bi se izbjegla nepotrebna ograničenja za kreditne institucije koje su ulagale u državne obveznice nominirane u eurima, također je iskoristila mogućnost danu Uredbom (EU) 2020/873 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u smislu određenih prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 kojom je nadležnim tijelima omogućeno da u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2025. institucijama dopuste povećana ograničenja velikih izloženosti za izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama država članica ako su te izloženosti nominirane i financirane u domaćoj valuti druge države članice (članak 500.a stavak 2. Uredbe (EU) 2020/873) te je omogućila prijelazna uređenja u smislu tretmana takvih izloženosti (članak 3.a Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija).

 

VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA (ČLANAK 94. DIREKTIVE 2013/36/EU) PDF

Propisi EU-a

Propisi RH

Osim opcija i diskrecijskih prava navedenih u priloženoj tablici, Republika Hrvatska također je iskoristila mogućnost danu Direktivom (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (članak 94. stavci 4. i 5.) te je za potrebe primjene izuzeća o odgodi varijabilnih primitaka, dodjeli varijabilnih primitaka u instrumentima te zadržavanju i isplati diskrecijskih mirovinskih pogodnosti u obliku instrumenta iz članka 94. stavka 3. te Direktive prilagodila prag za kreditnu instituciju koja nije velika na iznos imovine u protuvrijednosti od milijarde eura i prag za male primitke radnika na iznos od 50.000,00 eura (članak 3. stavak 1. točke 28.a i 29.d i članak 100. stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama).