Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/461 оd 16. ožujka 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu zajedničkih postupaka, obrazaca i predložaka za postupak savjetovanja među relevantnim nadležnim tijelima za predložena stjecanja kvalificiranih udjela u kreditnim institucijama kako je navedeno u članku 24. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

Objavljeno: 17.3.2017.

Pretraživanje regulative