Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanje regulatornog kapitala i kapitalnih zahtjeva

Objavljeno: 6.4.2018.

Člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013 propisan je način utvrđivanja statusa neispunjavanja obveza pri čemu se značajnost dospjele kreditne obveze procjenjuje u odnosu na prag koji su utvrdila nadležna tijela.  Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2018/171 propisani su kriteriji utvrđivanja pragova značajnosti dospjele kreditne obveze. Pragovi značajnosti trenutno su utvrđeni Odlukom o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva (»Narodne novine«, br. 160/2013., 140/2015. i 113/2016.). Ovim Nacrtom Odluke predlaže se izmjena tih pragova značajnosti uvažavajući novodefinirane kriterije.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o provedbi Uredbe" do 7. svibnja 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

U cilju procjene učinka predloženih pragova značajnosti molimo OSV kreditne institucije da Hrvatskoj narodnoj banci dostave i rezultate studije učinka sukladno excel predlošku najkasnije do 15. lipnja 2018. Ostale kreditne institucije također mogu sudjelovati u provedbi studije učinka.

Nacrt odluke o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje

Objavljeno: 30.3.2018.

Nacrtom odluke o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje (u nastavku teksta: Nacrt odluke) utvrđuje se popis s nazivima i definicijama najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje potrošača. Odredbe Nacrta odluke primjenjuju se na sve pružatelje platnih usluga koji potrošačima pružaju uslugu otvaranja i vođenja računa za plaćanje.

Nacrt odluke izrađen je u skladu s člankom 5. stavkom 9. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu ("Narodne novine", br. 70/2017.), koji je stupio na snagu 27. srpnja 2017.

Nazivi i definicije najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje (propisani Nacrtom odluke) utvrđeni su uzimajući u obzir i Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2018/32 оd 28. rujna 2017. o dopuni Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za standardiziranu terminologiju Unije za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje.

Slijedom navedenoga pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 30. travnja 2018., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/1)

Objavljeno: 26.3.2018.

Nacrtom odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke Europskog odbora za sistemske rizike (u nastavku teksta: ESRB) od 8. siječnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/1) propisuje se uzajamna primjena mjere makrobonitetne politike koju je donijelo odgovarajuće tijelo Finske, a čiju je uzajamnu primjenu preporučio Europski odbor za sistemske rizike. Nacrtom ove odluke propisuje se način uzajamnog priznavanja navedene mjere te izuzeća od primjene ove odluke. 

Pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave dostavite na adresu elektroničke pošte mpmjere@hnb.hr do 25. travnja 2018., s naznakom da je riječ o komentarima na Nacrt odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/1).

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Predloženo je da navedena odluka stupi na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Nacrt odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

Objavljeno: 22.3.2018.

Budući da je od 1. siječnja 2018. u primjeni Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9 – Financijski instrumenti, potrebno je ažurirati okvir za godišnje financijske izvještaje kreditnih institucija. Hrvatska narodna banka planira donijeti novi propis, kojim bi zamijenila Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija ("Narodne novine", br. 30/2017. i 44/2017.).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija" do 23. travnja 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.