Postupanje sa sumnjivim i krivotvorenim gotovim novcem eura

Objavljeno: 16.12.2020.

Odluka o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i uredbe vijeća (EZ) br. 1339/2001
(NN, br. 138/2020.)