Uloga HNB-a

Objavljeno: 25.5.2015.
HNB kao nadzorno tijelo nadzire provedbu nacionalnih propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i provedbu Uredbe (EU) 2015/847 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1108 u kreditnim institucijama i podružnicama kreditnih institucija iz drugih država članica i trećih država koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad, kreditnim unijama, institucijama za elektronički novac i distributerima institucija za elektronički novac iz drugih država članica te institucijama za platni promet i zastupnicima institucija za platni promet iz drugih država članica. Za te obveznike donosi podzakonske akte i smjernice te obavlja nadzor. Slijedom nadzora izriče preporuke za poboljšanje sustava prevencije kod obveznika. Radi educiranja obveznika kontinuirano organizira edukacije, izdaje mišljenja i tumačenja propisa za obveznike koje nadzire te sudjeluje u izradi nacrta propisa iz ovog područja.

S domaćim i inozemnim nadzornim tijelima ima sklopljene sporazume ili memorandume o razumijevanju, suradnji i razmjeni informacija.

Početkom 2019. HNB je sklopio s Europskom središnjom bankom (ESB) multilateralni sporazum o praktičnim modalitetima za razmjenu informacija u skladu s člankom 57a (2) Direktive (EU) 2015/849.

Preko Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i njezinih podskupina surađuje s drugim tijelima sustava.

Odbor SPNFT-a koordinacijsko je interno tijelo HNB-a. Aktivan je u edukaciji obveznika koje HNB nadzire u suradnji s HGK-om ili HUB-om, bilo da se radi o održavanju seminara, radu radnih grupa ili tumačenju pojedinačnih pitanja iz ovog područja. U koordinaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova članovi Odbora sudjeluju u radu Nacionalnog povjerenstva za prevenciju i suzbijanje terorizma te u Stalnoj koordinacijskoj skupini za praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja te praćenje i koordinaciju primjene mjera ograničavanja.

S domaćim tijelima HNB surađuje na temelju Sporazuma o suradnji i razmjenjivanju informacija u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma s Ministarstvom financija RH, s kojim ima sklopljen i Sporazum o razmjenjivanju informacija i suradnji na području nadzora nad provedbom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s Ministarstvom financija RH – 2015. Zbog široke lepeze usluga koje banke mogu pružati svojim strankama HNB ima i Sporazum o suradnji s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, kojim je uređena međusobna suradnja u nadzoru takvih institucija. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i HNB surađuju i usklađuju svoje aktivnosti preko Operativnog odbora za nadzor financijskog sustava. Osim u nadzoru suradnja se očituje i u kontinuiranoj razmjeni informacija o pojedinim predmetima, pri izdavanju odobrenja i suglasnosti te u iniciranju i donošenju zakonskih propisa. Za rješavanje određenih otvorenih pitanja formiraju se i ad hoc radne skupine sa zadaćom da predstavnici obiju institucija zajednički pronađu moguća rješenja te predlože ono koje bi bilo optimalno.

S drugim tijelima iz sustava HNB također surađuje posredovanjem Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (MIRS), a na temelju potpisanog Protokola o suradnji i uspostavi Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. MIRS čine predstavnici Ministarstva pravosuđa, Državnog odvjetništva, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija – Carinske uprave, Porezne uprave, Financijskog inspektorata i Ureda za sprječavanje pranja novca, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Sigurnosno-obavještajne agencije, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i HNB-a. MIRS koordinira provođenje mjera i izvještavanje o provedbi Akcijskog plana za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, koordinira pripremu obrane izvješća za MONEYVAL, unapređuje suradnju među institucijama u ovom području te predlaže poboljšanja zakonske regulative, provedbenih propisa, smjernica i drugo.

S inozemnim institucijama Hrvatska narodna banka surađuje na temelju sklopljenih sporazuma i memoranduma o razumijevanju i suradnji.

Odbor HNB-a za sprječavanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma osnovan je u ožujku 2007. Zadaća je Odbora da određuje i koordinira postupke i aktivnosti HNB-a pri obavljanju zakonskih nadležnosti središnje banke u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te da definira stavove o pojedinim pitanjima iz tog područja. Odbor odlučuje o zahtjevima drugih tijela za dostavu informacija i podataka, prati provođenje uzajamno preuzetih prava i obveza, uključujući razmjenu informacija i podataka na temelju sklopljenih sporazuma s drugim tijelima, priprema i predlaže zaključivanje sporazuma o suradnji s drugim tijelima, predlaže izradu i donošenje podzakonskih akata stručnim službama i drugo. U suradnji s HGK-om i HUB-om Odbor sudjeluje u organizaciji edukacija za obveznike koje HNB nadzire. Članstvo Odbora čine predstavnici više organizacijskih jedinica. Odbor djeluje kao interno konzultativno tijelo koje o svom radu redovito izvješćuje guvernera.

U sklopu suradnje s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) Odbor od svog osnutka svake godine održava seminar o novinama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za kreditne institucije, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac. Postoji kontinuirana suradnja vezana uz tumačenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te suradnja s HGK-om kao strukovnim udruženjem pri izradi Smjernica za kreditne institucije, kreditne unije, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac. S Hrvatskom udrugom banaka (HUB) Odbor također surađuje glede izrade liste izvanteritorijalnih destinacija, liste ekvivalentnih trećih zemalja, liste indikatora za sumnjive transakcije i problematiku kibernetičkoga kriminala i drugoga.

U koordinaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova članovi Odbora sudjeluju u radu Nacionalnog povjerenstva za prevenciju i suzbijanje terorizma (Povjerenstvo) te u Stalnoj koordinacijskoj skupini za praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja te praćenje i koordinaciju primjene mjera ograničavanja (SKS).

Povjerenstvo je osnovano Odlukom Vlade RH u srpnju 2014. Članovi su predstavnici sljedećih tijela: Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva obrane, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Sigurnosno-obavještajne agencije, Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i HNB-a. Zadaće su Povjerenstva koordiniranje aktivnosti provedbe Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma i njezina Akcijskog plana, koordiniranje aktivnosti i smjernica međunarodnih protuterorističkih inicijativa, praćenje provedbe navedenih mjera te pripremanje izvješća i stajališta Republike Hrvatske za potrebe međunarodne protuterorističke suradnje.

SKS, čiji je član i HNB, osnovala je Vlada RH na temelju članka 5. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja. Mandat SKS-a uključuje i provedbu UN-ova sankcijskog režima protiv Al Qaide i talibana uspostavljenog rezolucijom Vijeća sigurnosti 1267 (1999.) kao i protuterorističkih sankcijskih mjera EU-a.

Jedan je od zadataka Odbora i davanje tumačenja o primjeni smjernica koje donosi HNB. Pitanja Odboru o toj temi mogu se uputiti na e-adresu: odbor-SPNFT.